Schengen si Relatii Internationale


      1. Cooperare internationala D.E.P.A.B.D.
          a) Afaceri Europene. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în calitate de structură specializată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuţii în coordonarea activităţii de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor la nivel naţional, participă la activităţile organismelor Uniunii Europene, respectiv, reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi la alte activităţi relevante organizate de Preşedinţia UE. Totodată, D.E.P.A.B.D. contribuie la întocmirea mandatelor speciale de participare la alte reuniuni care vizează domeniile de competență ale instituției. De asemenea, instituţia noastră este responsabilă cu asigurarea transpunerii şi a punerii în aplicare a actelor legislative şi a politicilor Uniunii Europene, în domeniile de referinţă, pentru armonizarea legislativă şi pentru implementarea celor mai bune practici şi a recomandărilor elaborate la nivel european.
          b) Relatii internationale. Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date menține relaţii de cooperare cu autorităţile altor state, cu organismele şi cu organizaţiile internaţionale de profil, precum şi cu ambasadele străine acreditate la Bucureşti, asigurând transpunerea în practică a programelor de activităţi şi a planurilor de acţiune, precum şi a tuturor sarcinilor aflate în responsabilitatea instituţiei, care presupun contacte şi colaborări instituţionale la nivel internaţional.
Dintre cele mai semnificative activități derulate de instituția noastră în acest sens, amintim următoarele aspecte:
 • în contextul european de securitate, în cadrul măsurilor active cu caracter preventiv, instituţia noastră contribuie la combaterea migraţiei ilegale în Uniunea Europeană, în calitate de Punct Naţional de Contact pentru schimbul de informaţii în domeniul documentelor de identitate emise cetăţenilor români. În acest sens, începând cu 1 ianuarie 2012, D.E.P.A.B.D. asigură furnizarea informaţiilor referitoare la actele de identitate ale cetăţenilor români, la solicitarea autorităţilor desemnate din alte state membre ale Uniunii Europene.
 • Activităţile de reprezentare externă sunt completate de calitatea instituţiei noastre de membru în anumite organisme internaţionale, în vederea optimizării schimburilor de informaţii cu partenerii instituţionali. Astfel, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date asigură reprezentarea României, cu statut de observator, la reuniunile Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, organizaţie interguvernamentală fondată în 1948-1949, cu sediul la Strasbourg, Franţa, ce are ca scop promovarea cooperării internaţionale în materie de stare civilă.
  De asemenea, D.E.P.A.B.D. desfăşoară activităţi de cooperare privind schimbul de informaţii şi de bune practici cu instituţiile omoloage din alte state, în domeniul stării civile şi al evidenţei persoanelor, în cadrul evenimentelor organizate de către Asociaţia Europeană a Funcţionarilor de Stare Civilă (EVS), care au ca principal obiectiv stabilirea unei cooperări permanente între funcţionarii de stare civilă pentru o mai bună cunoaştere a reglementărilor existente în statele europene în domeniul stării civile şi, totodată, pentru prevenirea falsului şi a furtului de identitate.
            c) Schengen. Odată cu dobândirea calităţii de stat membru al Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2007, România a intrat într-o nouă etapă, care presupune pregătirea şi adoptarea măsurilor necesare eliminării controalelor la frontierele interne, în vederea aderării la Spaţiul Schengen, aspect pentru care România s-a pregătit sistematic. Printre altele, asigurarea condiţiilor necesare participării României la schimbul de date cu statele membre Schengen prin Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) este o măsură obligatorie în vederea definitivării cu succes a procesului de aderare a României la Spaţiul Schengen.
  În ceea ce privește competențele instituției noastre în domeniul schimbului de informații cu alte autorități polițienești din țară sau din străinătate, prin Hotărârea Guvernului 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, s-au stabilit drepturile de acces ale fiecărei autorităţi naţionale cu competențe de a introduce și de a consulta semnalări în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (S.I.N.S.) și în Sistemul de Informaţii Schengen. Astfel, D.E.P.A.B.D. este autoritate competentă conform art. 3 lit. e), iar în anexa hotărârii se stabilesc drepturile de acces ale instituţiei la S.I.N.S. Având în vedere specificul activităţii, D.E.P.A.B.D. participă la S.I.N.S. şi S.I.S. cu semnalări din categoria celor prevăzute la art. 18, alin. (2), lit. d) şi e) din Legea 141/2010, republicată, care preia categoriile de obiecte prevăzute în art. 100, alin. 3, lit. d) şi e) din Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen, astfel:
 • documentele oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;
 • documentele de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României şi documentelor de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate.
 • În temeiul acestor prevederi, D.E.P.A.B.D. furnizează către S.I.N.S. date referitoare la certificatele de stare civilă, în alb, pierdute şi date referitoare la cărţile de identitate pierdute. De asemenea, în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, D.E.P.A.B.D. introduce şi semnalările referitoare la cărţile de identitate notificate ca fiind furate în străinătate. În concret, informațiile despre cărțile de identitate declarate pierdute de către titulari cu ocazia solicitării unei noi cărți de identitate sau cu ocazia dobândirii unui pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate, precum și informațiile despre cele declarate pierdute sau furate în străinătate, sunt introduse în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări și în Sistemul de Informaţii Schengen, iar folosirea ulterioară a acestora conduce la reținerea lor de către autoritatea care o constată (de exemplu: poliția de frontieră, cu ocazia trecerii frontierei de stat; autoritățile polițienești ale altor state cu ocazia unor controale specifice etc.).

        2. Link-uri utile:
            a) Site-ul oficial al Uniunii Europene - click aici
            b) Comisia Internaţională de Stare Civilă - click aici
            c) Asociaţia Europeană a Funcţionarilor de Stare Civilă - click aici
            d) Registrul public online documente autentice de identitate şi de călătorie (PRADO) - click aici
            e) Site-ul Iniţiativa cetăţenească europeană (ICE) - click aici

     Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

  Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.