GHIDUL pentru exercitarea de către persoana vizată a drepturilor conferite de legea nr. 677/2001


     În conformitate cu dispozitiile art. 12-15 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare – operatorii care prelucreaza date cu caracter personal au obligatia de a informa persoanele ale caror date cu caracter personal le prelucreaza, cu privire la:

a. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b. scopul în care se face prelucrarea datelor;
c. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

- dreptul de acces la date - orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a. informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b. comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c. informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d. informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e. informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

- dreptul de interventie asupra datelor – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

a. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este efectuata conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este efectuata conform legii;
c. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

- dreptul de opozitie – persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

- dreptul de a se adresa justitiei – fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost încalcate.

Pentru exercitarea drepturilor de acces, de interventie sau de opozitie, persoanele interesate vor completa o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.), cu sediul în str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, municipiul Bucuresti, la care vor atasa o copie a C.I. sau B.I. Cererea poate fi expediata prin posta sau poate fi completata chiar la sediul D.E.P.A.B.D..
Modelele de cereri se gasesc pe site-ul institutiei noastre, la adresa: http://depabd.mai.gov.ro/protectia_datelor.html, sau la sediul D.E.P.A.B.D.. Termenul legal pentru solutionarea cererii este de 15 zile de la data primirii acesteia, iar raspunsul va fi comunicat prin modalitatea si la adresa completata în cerere.

Dreptul de acces poate fi exercitat în conditiile legii. Pentru prima solicitare solutionarea cererii este gratuita. Începând cu cea de-a doua solicitare, în cursul aceluiasi an, furnizarea datelor se va face cu plata, conform dispozitiilor art. 10 alin.(1) si (2) din OUG nr.97/2005, coroborate cu dispozitiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale. În acest sens, persoana interesata va completa o cerere scrisa, datata si semnata, la care va atasa o copie a C.I./B.I., un timbru fiscal cu valoarea de 4 LEI (în conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciara de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare) si va achita o taxa de 1 LEU (acestea aplicându-se pentru fiecare noua exercitare a dreptului de acces). Taxa de 1 LEU va fi achitata în contul IBAN RO35TREZ70620330108XXXXX deschis la Trezoreria sectorului 6 Bucuresti, C.I.F. 26362870 sau, în cazul depunerii cererii direct la sediul D.E.P.A.B.D., la casieria institutiei. În ambele cazuri o copie a chitantei va fi atasata la cererea respectiva.

Pentru alte detalii, persoanele interesate se pot adresa la numarul de telefon 021-4135442 sau 021-440.2770/2440/2540 , interior 25210 sau 25230.
 Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.