Rectificarea actelor de stare civilaIncepand cu data de 08.09.2006, au devenit aplicabile prevederile Legii nr.117 din data de 04 mai 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 410 din data de 11 mai 2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune indreptarea erorii materiale comise cu ocazia inregistrarilor de stare civila.

In conformitate cu prevederile art.61 alin (1), din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata,"rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate".

Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, intocmita conform anexei, insotita de actele doveditoare, se depune de catre persoana interesata la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila ori, dupa caz, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria de la locul de domiciliu al acesteia.

Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, prin emiterea dispozitiei de catre primarul localitatii, care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la data emiterii.

Ofiterul de stare civila delegat, care primeste cererea o inregistreaza si, impreuna cu actele doveditoare depuse de solicitant si un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor precum si cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei, o prezinta spre aprobare primarului localitatii.

Dupa aprobarea referatului si emiterea dispozitiei de catre primar, ofiterul de stare civila delegat expediaza certificatul de stare civila completat corect, ca urmare a rectificarii actului, primariei care a primit cererea, impreuna cu un exemplar al dispozitiei de aprobare a rectificarii (copie certificata pentru conformitate cu originalul).

Ofiterul de stare civila delegat, care primeste copia dispozitiei prin care s-a aprobat cererea de rectificare si certificatul de stare civila corespunzator, invita titularul, in termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnatura, iar certificatul de stare civila anterior se retrage si se transmite primariei emitente, in vederea anularii si a efectuarii mentiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica "certificate eliberate".

La rubrica "mentiuni" din cuprinsul actului de stare civila rectificat, se inscriu numarul si data dispozitiei primarului unitatii administrativ - teritoriale care a emis-o, precum si continutul rectificarii.


                                                                                                                                                   ANEXA


                                  Verificat identitatea solicitantului                                           Inregistrat la nr....
                                  Ofiter de stare civila                                                             din..........200....
                                                     L.S.


                                                                                   DOMNULE PRIMAR,


                                               Subsemnatul ......................, fiul lui ...............................si al .........................,
                                               domiciliat în ……………….................................., str./satul ...……............ nr. ......,
                                               bloc ........, (comuna, orasul, municipiul) scara ......, et. ......,………...ap. .....,
                                               judetul ..............., titular al cartii/buletinului de identitate seria …….......... nr. ...........,
                                               eliberata de ........................,
                                               Va rog sa binevoiti a-mi aproba rectificarea actului de ..............,
                                               nr.------------- din------- ------ înregistrat la primaria com./oras/mun.------------
                                               judetul -------------, privind pe------------ ----------în sensul ca la rubrica----------------
                                               sa se treaca--------------- în loc de--------------------, cum din eroare s-a înregistrat.
                                               La prezenta cerere anexez copii de pe urmatoarele acte:
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                               care pot fi folosite în sprijinul cererii mele.

                                              Data .......................                                                Semnatura ................

                                              Domnului primar al ...................., judetul ................... .

 Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.