Portaulul ceățeanului


Despre S.N.I.E.P. Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor

        Necesitatea acestui proiect derivă din faptul că Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor (S.N.I.E.P.) a fost constituit încă din anul 1994, dar până în prezent nu au fost efectuate modificări semnificative în configuraţia iniţială. Prin adoptarea acestui proiect, se asigură modernizarea nucleului central al S.N.I.E.P., acţiune care reprezintă prima etapă din strategia de dezvoltare a sistemului.

Reproiectarea nucleului Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor (S.N.I.E.P.) asigură gestionarea în mod unitar a tuturor categoriilor de date şi informaţii referitoare la persoană, precum şi emiterea documentelor către cetăţean. De asemenea, acest proiect răspunde cerinţelor definite de oricare din instituţiile abilitate şi asigură furnizarea unor informaţii corecte, complete şi în timp util tuturor utilizatorilor S.N.I.E.P.

Obiectivul major al proiectului constă în realizarea unui nou sistem informatic pentru nucleul S.N.I.E.P., capabil să gestioneze în mod unitar, prin mijloace moderne, toate categoriile de date referitoare la persoană (naşterea, evenimentele legate de schimbările de nume, domicilii, acte de identitate emise, migraţie externă, deces etc).

        Pornind de la premisa că datele cetăţeanului preluate/prelucrate în diverse sisteme informatice "gravitează" în jurul unui set de informaţii sigure prin care este identificată persoana, precum Codul Numeric Personal (CNP), actul de identitate sau adresa de domiciliu, prin reproiectarea nucleului central în cadrul proiectului de modernizare a Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei (S.N.I.E.P.), se oferă posibilitatea acestui sistem de a guverna celelalte sisteme informatice, atât cele dezvoltate în cadrul M.A.I. cât şi cele aparţinând altor instituţii publice centrale care prelucrează date cu caracter personal.


Prin reproiectarea S.N.I.E.P., se urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:

 • Implementarea unei soluţii aferente nucleului S.N.I.E.P., bazată pe un model centralizat, cu actualizare on-line a bazei de date centrale de către utilizatorii cu atribuţii pe linia ţinerii în actualitate a datelor şi informaţiilor referitoare la persoană;
 • Flexibilitate mare în gradul de extindere a utilizării sistemului la nivelul noilor servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, fără a necesita modificări ale suportului de aplicaţie;
 • Dezvoltarea aplicaţiei prin utilizarea tehnologiei web (web applications, web services etc.), astfel încât aceasta să poată susţine un număr cât mai mare de utilizatori şi să poată fi instalată în mod facil pe server-ul de aplicaţie aflat la sediul central al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
 • Creşterea performanţelor sistemului de comunicaţii, astfel încât acesta să fie în măsură să răspundă cu promptitudine atât la un număr mare de utilizatori, cât şi la un volum important de tranzacţii on-line (pachete de date), întrucât sistemul actual este limitat la un număr de aproximativ 20.000 de utilizatori;
 • Utilizarea unei interfeţe de aplicaţie de tip portal, care să conţină subsisteme modulare, în vederea asigurării atât a unei funcţionări corecte a tuturor secţiunilor componente ale nucleului SNIEP, cât şi pentru o prezentare unitară ca structură şi funcţionalitate, în concordanţă cu prevederile legale din domeniul evidenţei persoanelor.

Totodată, implementarea proiectului determină scăderea costurilor, eliminarea suprapunerilor investiţionale, eficientizarea acţiunilor intra şi interinstituţionale, precum şi debirocratizarea activităţii în relaţia cu cetăţeanul prin:

 • Automatizarea procesului de evidenţă a persoanelor (ex. inserare şi actualizare date personale, corectarea rapidă, în regim on-line de 24 de ore, a eventualelor neconcordanţe existente între informaţiile înscrise pe actele de stare civilă şi cele înregistrate în baza de date centrală);
 • Perfecţionarea sistemului actual de evidenţă a populaţiei, fapt ce determină îmbunătăţirea accesului la date, furnizarea rapidă de informaţii şi creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor de către autorităţile locale şi centrale;
 • Simplificarea fluxului de activităţi şi adaptarea corespunzătoare a metodologiilor şi instrucţiunilor de lucru, prin eliminarea unor acţiuni birocratice prevăzute în fluxul actual;
 • Îmbunătăţirea schimbului de informaţii între instituţiile de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau centrale;
 • Implementarea unui sistem informatic performant, cu administrare numai de la nivel central, fără costuri suplimentare de instalare a aplicaţiilor pe staţiile de lucru ale utilizatorilor;
 • Realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic de evidenţă a persoanelor, în scopul eficientizării activităţii interne, prin facilitarea accesului la informaţii de interes public şi/sau privat;
 • Unificarea platformelor de dezvoltare software şi concentrarea echipamentelor hardware capabile să menţină informaţiile din aceste baze de date în minimum două şi maximum trei puncte de concentrare. Administrarea tuturor acestor baze de date se realizează prin intermediul unei entităţi specializate în acest sens, numai la nivel central;
 • Criptarea conţinutului bazelor de date, astfel încât administratorii echipamentelor şi infrastructurii de comunicaţii să nu aibă acces la informaţia utilă, rolul acestora fiind de a asigura eficientizarea transferului unui volum important de informaţii asociate unor baze de date funcţionale în sisteme informatice diferite. Corelarea/replicarea informaţiilor utile, asociate diverselor baze de date se face în mod automat, cu respectarea reglementărilor legale.