Inscrierea mentiunii de casatorie si desfacerea acesteia prin divort pronuntat in strainatate


     

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiţerul de stare civilă prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Cererea prin care se solicita înscrierea mentiunilor de casatorie si de desfacere a acesteia prin divort, însoţitã de certificatul/extrasul de cãsãtorie, în original, fotocopie şi traducere legalizatã, precum şi sentinţa de divorţ, în original, fotocopie şi traducere legalizată, autentificate, se depun, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la primaria care are în păstrare actul de nastere al soţului care solicită înscrierea acestora, iar în situaţia în care căsătoria a fost înregistrată în România, cererea de înscriere a menţiunii de desfacere a acesteia prin divorţ se depune le primaria care are în păstrare actul de căsătorie.

Dacă din sentinţa de divorţ emisă de autorităţile străine nu reiese numele pe care soţii îl vor purta dupã divorţ, se solicitã declaraţie pe propria rãspundere din partea soţului care şi-a schimbat numele de familie după căsătorie din care sã rezulte numele pe care doreşte sã îl poarte în urma divorţului; numele de familie al celuilalt soţ se poartă numai cu consimţământul acestuia.

Hotărârile străine ale căror efecte sunt recunoscute, potrivit legii, prin hotărâre pronunţată în România de instanţa competentă se înscriu fără avizul D.E.P.A.B.D.; cererea se depune la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria competentă şi va fi însoţită de hotărârea străină şi traducerea acesteia, în fotocopie, hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă, în original, precum şi orice alte documente necesare înscrierii menţiunii. Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.